Обжалване на актовете на Инспекцията по труда по разрешаване на уволнение

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том 49, серия 7
Автор: Васил Петров∗

Summary: The material argues that the refusal under art. 333 of Bulgarian Labour Code of 1986 by the Bulgarian Labour Inspection office to permit the dismisal of certain vulnerable categories of employees protected by law constitutes individual administrative act under art. 21 of Bulgarian Administrative Procedure Code of 2006 and that therefore is subject of judicial control before administrative courts.
Keywords: Art. 333 of Bulgarian Labour Code, Labour Inspection office, permission of dismisal, vulnerable categories of employees protected by law, individual administrative act, art. 21 of Bulgarian Administrative Procedure Code, judicial control, administrative courts.

Доктрината и практиката по Кодекса на труда69 (КТ) по въпроса на правната същност и последици на правото на уволнение и от поставянето му под условие на разрешаването му от Инспекцията по труда (ИТ) или от синдикални органи в определени от закона случаи винаги са били безпротиворечиви и еднозначни 70.

Подобна безпротиворечивост и стабилност на теорията и практиката, както и в голяма степен на законодателството, е изключително полезна. Те създават стереотипи на поведение, които спестяват време и усилия, внасят яснота в правоотношенията и са модел на продължително законосъобразно поведение на правните субекти71.

В същото време обаче придържането към определени утвърдени в доктрината и практиката становища не трябва да бъде безкритично. В противен случай съществува риск да не бъдат отчетени промените както в правната уредба, така и в обществени отношения, които са стояли в една или друга степен в основата на едно или друго утвърдено становище.

Настоящият доклад излага ново схващане за правната същност и възможността за обжалване на отказите на ИТ за разрешаване на уволнение при предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ. Застъпено е разбирането, че както разрешението, така и отказът на ИТ да разреши уволнение на работник или служител представляват индивидуални административни актове (ИАА), както и че de lege lata единствено работодателят има правен интерес от обжалването на тези ИАА по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.