Изисквания за съдържанието и вида на инструкциите за безопасна работа със съоръжения за повишена опасност

Съгласно чл. 46, ал. 1 на Закона за техническите изисквания към продуктите, ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.

В инструкцията се определят:
- задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал;
- редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията;
- действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки.

В съответните нормативни актове обаче има допълнителни изисквания към съдържанието на инструкцията за работа, както и изисквания за още инструкции.

Тук ще разгледаме изискванията за инструкции свързани с:
- Повдигателни съоръжения;
- Ацетиленови уредби;
- Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
- Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
- Преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
- Съоръжения под налягане.

За да видите пълното съдържание на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.