Изследване на инциденти при транспортиране на експлозиви, взривни изделия и взривоопасни материали

Славчо Лазаров, Гергана Камбурова
Минно- геоложки университет ”Св. Иван Рилски”,1700 София

РЕЗЮМЕ: Експлозивите и взривните изделия се използват за извършване на различни взривни работи при добива на полезни изкопаеми, строителството и др. отрасли, както и за специални цели. Те обаче са чувствителни към външни въздействия и при тяхната непредвидена детонация се получават тежки аварии и последствия. Особена опасност се отбелязва при транспортирането на експлозиви и взривни изделия от мястото на тяхното производство до мястото на тяхната употреба. Изследването и изучаването на инцидентите при транспортиране на експлозивите и взривните изделия е важно условие за осигуряване на безопасна работа с тях.

1. Въведение

Експлозивите и взривните изделия се използват за граждански и специални цели. Те са чувствителни на различни физико-механични въздействия, като удар, триене, натиск, искра, огън и др. При запалване и горене в зависимост от конкретните условия те преминават в детонация с всички произтичащи от това последствия. Изхождайки от тези свойства на експлозивите и взривните изделия са разработени различни правила и изисквания за тяхното производство, пакетиране, транспортиране, зареждане и взривяване.

Транспортирането от мястото на производство до мястото на употреба или складирането им е важен и отговорен процес при работата с тях.

Транспортирането на експлозиви и взривни изделия може да се извършва с автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт в закрити и охраняеми превозни средства. При превозването на експлозиви и взривни изделия с ж. п. транспорт се използват товарни влакове със закрити вагони. Вагоните се почистват основно и експлозивите във фабричната им опаковка се закрепват добре за да се избегне триенето на отделните части.

При превозването на експлозиви с морски транспорт се използуват контейнери или цели вагони при фериботен транспорт. Въздушният транспорт се използува за ограничени количества експлозиви за граждански цели, като мостри и др.

Най - масово, експлозивите и взривните изделия се доставят с автомобилен транспорт. По - голямата част от доставките на експлозивите за граждански цели от производителя до потребителя, както и от складовете на потребителя до взривните полета в откритите и подземни рудници, кариери и обекти се извършва също с автомобилен транспорт.

През 1999г. Република България прие да изпълнява Европейската спогодба за превоз на опасни товари с автомобилен транспорт позната като АДР. Системата АДР обхваща всички изисквания за транспортиране на опасни товари с автомобилен транспорт. Товарите са разпределени в 9 класа, като клас 1 се отнася за всички видове експлозиви (материали и изделия) предназначени както за граждански, така и за специални цели. Амониевият нитрат използван масово като окислител във взривните смеси е от пети клас, подклас 5.1.
Клас 1 е „ограничен клас”. Веществата и изделията включени в него се транспортират при спазване на специфични разпоредби, като други товари не могат да се включат в превоза. С изключение се разрешава само превозването на гориво в резервоарите и резервно гориво, което по същество е опасен товар от клас 3.

В клас 1 експлозиви се включват:
а) Конкретни поименно определени взривни или пиротехнически смеси;
б) Конкретни поименно определени взривни или пиротехнически изделия;
в) Образци и мостри от неуточнени поименно вещества или изделия, за които се предполага, че са експлозиви и взривни изделия с цел уточняване на тяхната кодировка;
г) Вещества и изделия под общото наименование „НУК” (неуказани конкретно);
д) Празни непочистени опаковки от експлозиви и взривни изделия.

Експлозивите и изделията от клас 1 са дадени в шест подкласа в зависимост от степента на опасност от разрушителното действие и чувствителността им към действието на външни фактори.

Степента на опасност при превоз на експлозиви и взривни изделия от посочените подкласове е най - голяма при подклас 1.1 и най - малка при подклас 1.4. Подреждане на експлозивите и взривните изделия по степен на опасност е , както следва: 1.1,1.5,1.2,1.3,16 и 1.4

Към амбалажа и опаковките на експлозивите и взривните изделия от всички подкласове, както и към опаковката на амониев нитрат (А1\1) има определени изисквания по системата АДР дадени в маржинали 10014 и 2000. Опаковките трябва да осигурят да не изтича опакования материал или изделие , да са достатъчно здрави, да се затварят така, че да предотвратяват изтичане, навлажняване, нагряване и др. Металните части на взривните изделия трябва да са изолирани от металните части на амбалажа и др. Върху опаковките се поставят задължително етикети за опасност.

2. Изследване на характерни инциденти при транспортиране на експлозиви, взривни изделия и взривоопасни материали.

В резултат на извършените изследвания се установи, че при транспортиране на експлозиви и взривни изделия преди всичко с автомобили и ж. п. транспорт стават тежки с голями последствия инциденти въпреки взетите мерки съгласно изискванията на нормативните документи.( Камбурова , 2007; Mainiero, Rowland, 2009; Verakia, Lobb,2009)

На таблица 1 са дадени част от най -характерните инциденти при транспортиране с описание на превозваните експлозиви и взривни изделия причината и последствията от станалите инциденти.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.