Попълване на т. 11.1 на Декларацията по чл.15 ЗЗБУТ – места за трудоустроени

Съдържанието на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е съобразено с действащата нормативна база към момента на обнародването на Наредба № 3 от 23.02. 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Поради тази причина в т. 11 и 11.1. има изискване да се попълни следната информация:

11. Работни места за трудоустрояване: брой

11.1. Общ брой на определените места за трудоустрояване
- от тях заети от трудоустроени лица
- в т.ч. заети от трудоустроени с трайни увреждания.

Въпросът, който коментираме, е

"В реда "в т. ч. с трайни увреждания" посочваме ли бройката на хората в компанията с 50% и нагоре ТЕЛК решения, които ни попълват квотата по ЗХУ?"

Вашият коментар