Списък на дейности, за които се изисква правоспособност

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях са и "работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа".

Неизчерпателен списък на дейности, за които се изисква правоспособност

№ по
ред
Нормативен документ
Длъжности/ дейности
1.Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучениеРабота със земеделска и горска техника и машини за земни работи:
- колесни и верижни трактори;
- специализирана и специална самоходна земеделска техника;
- специализирана и специална самоходна горска техника;
- специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи);
- преносима и/или стационарна техника- моторни триони и храсторези, гатери, гатер-банцизи, въжени линии и системи за извоз на дървени материали
2.Наредба № 1 от 10 април 2006 г.
за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
Управление на електрокари и мотокари, включващи:

I група - платформени и/или нископовдигачи
Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач;
Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.

II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи
Универсални - три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:
- с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;
- със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 t - мотокари-високоповдигачи - с кормилно управление и седящ водач.

3.Наредба № 1от 4 март 2002 г.
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Управление на:
- мостови , козлови, портални кранове, кулокранове;
- кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
- багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
- кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция;
- железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини;
- щабелни кранове;
- велосипедни кранове;
- подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита
4.Наредба № 2 от 17 януари 2001 г.
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
Машинист на котли с ниско налягане – обслужване на парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 °С и мощност повече от 116,3kW.

Машинист на котли с високо налягане – с топлинна мощност над 58,15 kW:
- III степен - котли с нагревна повърхност до 250 м2 вкл.;
- II степен - котли с нагревна повърхност до 1000 м2 вкл.;
- I степен - котли с неограничена нагревна повърхност

5.Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г.
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
Заваръчни дейности:
1. заварчик на ъглови шевове;
2. заварчик на листов материал;
3. заварчик на тръби.Извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор –сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване от независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран от ИА “БСА”.
6.Правилник за добиване на правоспособност за машинисти- машинисти на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателите им;
- машинисти на подемно-транспорни машини и съоръжения;
- машинисти на компресори, подвижни електроагрегати и двигателите им;
- машинисти на термични и водноенергитични машини и съоръжения.

Работодателят трябва да определи работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот и да им осигури обучение, като за целта използва информация от съответните нормативни актове.

Вашият коментар