Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Актуализирано на 26.04.2021 г.

Задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси (ОХВС) и общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси са определени в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Наредбата е издадена на основание чл. 4б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Указания за прилагането на тази наредба се дават от Министерство на околната среда и водите и проверките за спазване на изискванията по наредбата се извършват от Регионалните инспекции по околна среда и водите. Въпреки това, считаме че правилното съхранение на ОХВС е от съществено значение и за безопасността на работещите, защото каквото и да е събитие - инцидент или авария ще се отрази и на тях.

Освен това, нека не забравяме, че съхранението влиза в определението за работа с химични агенти, записано в § 1, т.3. на допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа:

"Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.

В дейностите, свързани със съхранение на опасни химични вещества и смеси е необходимо активно да участват както специалистите, отговарящи за околна среда, така и специалистите в областта на безопасност и здраве при работа и отговарящи за пожарна безопасност.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар