Прилагането на конвенциите на МОТ в практиката на конституционния съд на Република България

гл. ас. д-р Ивайло Стайков*

РЕЗЮМЕ

Конституционният съд е имал възможността да прилага конвенции на МОТ по повод упражняването на две от конституционните си правомощия – при произнасяне по искане за установяване на противоконституционност на закон и при произнасяне за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна. Пред КС са били оспорени като противоконституционни, респ. като несъответстващи на разпоредби от конвенциите на МОТ, разпоредби на закони, които по своята правно-отраслова принадлежност са трудови или осигурителни. Има и случаи, когато КС прилага конвенции на МОТ и при оспорване на други по характер закони, но конкретните законови разпоредби са свързани с упражняването на основни социално-икономически (трудови и осигурителни) права. При искане за обявяване на противоконституционност на законова разпоредба, вносителите на искането често го обосноват не само с противоречие с конкретна конституционна норма, но и извеждат доводи от международни актове, в случая – конвенции на МОТ, без предмет на конституционното дело да е искане за произнасяне за съответствие на оспорените законови разпоредби с общопризнатите норми на международното право или с международните договори.
Изложението следва хронологията на постановените от КС решения, в които има прилагане или позоваване на конвенции на МОТ. Въз основа на анализа са направени съответните правни изводи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.