Учредяване, дейност и обучение на Групата по условия на труд

В тази процедура ще разгледаме всички стъпки, свързани с учредяването на Група по условия на труд (ГУТ), изискванията за работа на групата и обучение на членовете.

Учредяване на Група по условия на труд

Съгласно чл. 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 се изграждат групи по условия на труд.

Предприятията по чл. 27, ал. 6 са "с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност".

От текста виждаме, че имаме два случая, в които имаме задължение за учредяване на хрупа по условия на труд:

  • във фирма с 5 до 50 работещи включително - в момента, в който работодателят назначи на трудов договор петия си работник или служител, за него започва да важи и изискването да организира учредяването на група по условия на труд във фирмата си.
  • във фирми с над 50 работещи, които имат офиси/подразделения с различни адреси.

Учредяване на ГУТ в структурни звена

Във втория случай могат да възникнат няколко въпроса:

Вашият коментар