Организация на обученията

С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. се определят условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  В тази процедура описваме създаването на организация за провеждане на обучения.

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:
1. видовете обучения;
2. лицата, които ще бъдат обучавани;
3. програма за провеждане обучението;
4. лицата, които ще провеждат обучението.

Съгласно наредбата обученията се провеждат на шест групи лица, като можем да ги разделим по следния начин:

Обучения, които трябва да се провеждат във всяка една фирма:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - веднъж на две години;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - ежегодно;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - ежегодно.

Обучение, което трябва да се провеждат във фирми с персонал от 5 човека нагоре:

4. членовете на комитета/групата по условия на труд - първоначално и ежегодно- Виж Процедура по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията;

Обучения, които трябва да се провеждат при наличие на условия за това:

5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар