Организация на обученията

С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. се определят условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  В тази процедура описваме създаването на организация за провеждане на обучения.

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:
1. видовете обучения;
2. лицата, които ще бъдат обучавани;
3. програма за провеждане обучението;
4. лицата, които ще провеждат обучението.

Съгласно наредбата обученията се провеждат на шест групи лица, като можем да ги разделим по следния начин:

Обучения, които трябва да се провеждат във всяка една фирма:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - веднъж на две години;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - ежегодно;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - ежегодно.

Обучение, което трябва да се провеждат във фирми с персонал от 5 човека нагоре:

4. членовете на комитета/групата по условия на труд - първоначално и ежегодно- Виж Процедура по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията;

Обучения, които трябва да се провеждат при наличие на условия за това:

5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Определяне на видовете обучения и лицата, които ще бъдат обучавани
2. Определяне на програма за провеждане на обучението
3. Определяне на лицата, които ще провеждат обучението
4. С какви документи се доказва организацията и провеждането на обучения?
5. Образци на документи

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар