Организация на инструктажите стъпка по стъпка

В тази процедура ще намерите указания стъпка по стъпка за правилната организация на провеждането на инструктажи във фирмата.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Кои са лицата, на които ще се провежда начален инструктаж?
 2. Можем ли да провеждаме едновременно началния инструктаж и инструктажа на работното място?
 3. Необходимо ли е да провеждаме ежедневен инструктаж?
 4. Ще се провежда ли и по какъв начин инструктаж на посетители?
 5. С каква продължителност ще бъдат провежданите инструктажи?
 6. На какъв период ще се провежда периодичния инструктаж?
 7. Имаме ли работещи, на които инструктажът на работното място ще се допълва с обучение?
 8. Кои лица ще провеждат инструктажите?
 9. Определяне на програмата на инструктажа
 10. Документиране на инструктажите
 11. С какви документи се доказва организацията и провеждането на инструктажи?
 12. Образци на документи

ВЪВЕДЕНИЕ

Условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г..

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:
1. видовете инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат инструктирани;
3. програма за провеждане инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат инструктажа.

Инструктажи, които задължително се провеждат във всяка фирма:

 • начален инструктаж
 • инструктаж на работното място (може да се провежда едновременно с началния при наличието на определени условия, които ще разгледаме)
 • периодичен инструктаж
 • извънреден инструктаж (при настъпване на условията)

Инструктажи, които се провеждат във фирмата, ако има налични условия за това:

 • ежедневен инструктаж
 • инструктаж на посетители, които ще посещават производствени звена

В следващите редове стъпка по стъпка ще покажем какво и как трябва да съобразим и подготвим за да организираме провеждането и документирането н инструктажите в съответствие с изискванията на наредбата и спецификите на фирмата.

Вашият коментар