Организация на безопасна работа в ограничени пространства

Съдържание

 1. Нормативна база.
 2. Какво е "ограничено пространство".
 3. Идентифициране на ограничените пространства. Опасности.
 4. Оценка на риска. Опасности и мерки.
 5. Определяне на ограничените пространства, за които се изисква издаване на разрешение за работа в тях.
 6. Изготвяне на инструкция за безопасна работа за всяко ограничено пространство.
 7. Обучение на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство.
 8. Десет стъпки за безопасна работа в ограничени пространства.
 9. Извадки от нормативни актове с изисквания относно безопасността при работа в ограничено пространство.
 10. Образци на документи.

№ 1 Нормативна база

№2 Какво е "ограничено пространство"?

Определението за "ограничено пространство" в българското законодателство е доста широко. Съгласно точка 4 на § 1 от ДР на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи:

"Ограничено пространство" е всяко място (шахта, камера, резервоар, кладенец, закрит канал, тръбопровод, колектор, силоз и др.), в което поради затворения му характер се появява предвидима опасност.

В наредбата не се дискутира в кои случаи можем да говорим за "затворен характер". В някои други нормативни актове е използвано понятието "затворено пространство", което в случая се явява алтернатива на "ограничено пространство".

В Разпореждане № 63 от 21 октомври 2005 г. относно реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на кораби откриваме по-добро описание:

“Затворено пространство” означава пространство, което притежава някоя или съвкупност от няколко от следните характеристики:

 • ограничени отвори за влизане и излизане,
 • недостатъчна естествена вентилация, или
 • помещение, което не е предназначено за продължителен престой на хора.

Това определение се доближава до определенията, които намираме в добри практики или законодателства на други държави. Ще дадем няколко примера:

Съгласно OSHA стандарта Permit-required confined spaces (ограничени пространства, за които се изисква разрешително) "ограничено пространство" е такова, което:

(1) е достатъчно голямо, така че работникът да влезе с тялото си и да извършва работа
(2) има ограничена или намалена възможност за влизане и излизане
(3) не е предназначено за продължително пребиваване на хора.

В Канада, за да се говори за "ограничено пространство" рисковете се ограничават до такива, свързани с атмосферни опасности. Съгласно определението в O. Reg. 632/05: CONFINED SPACES "ограничено пространство" е напълно или частично затворено пространство, което:
- не е предназначено за продължително пребиваване на хора и
- в което могат да възникнат атмосферни опасности поради неговата конструкция, местоположение или съдържание, или поради работата, която се извършва в него.

Официалното определение в Англия е почти същото, както в България, т.е. без подробно описание.

Там обаче има "Одобрен кодекс на практики и ръководство за прилагане на Confined Spaces Regulations 1997". Кодексът е разработен от Health and Safety Executive (Изпълнителната агенция по здраве и безопасност) с одобрението на държавния секретар и дава подробни указания и примери.

№ 3. Идентифициране на ограничените пространства. Опасности.

Регистър за местоположението и предвидимите опасности в ограничените пространства на територията на предприятието.

Основните изисквания за работа в ограничени пространства са посочени в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г.

Забележка: Тази наредба се отнася само до дейности, свързани с експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи и може да се коментира, че нейнисте изисквания не са приложими при рбаота в ограничени пространства при други дейности. Работодателят, обаче, има задължението да осигури здраве и безопасност и изискванията на приложение 1 са чудесна отправна точка и ръководство как да го направим така, че да сме изпълнили това задължение.

Първото задължение на работодателя е да идентифицира ограничените пространства, като след това пристъпи към подробна оценка на риска.

Както вече посочихме основното определение е доста широко, но ние препоръчваме за целите на идентифицирането да направите комбинация от определението в Наредба 9 и Разпореждане № 63.

За целта е необходимо да се направи обход и да се идентифицират всички места, до които имат достъп работещи от фирмата или (под)изпълнители.

1. На първия етап можете да оцените всяко едно място, за което предполагате, че ще влезе в графата "ограничено пространство" по следните показатели:

1. Пространството е достатъчно голямо, за да влезе човек с тялото си (минимум глава и торс) за да извършва работа.
2. Пространството не е предназначено за преминаване или престой на хора.
3. Влизането и/или излизането от пространството са затруднени.

2. За всяко пространство, за което има положителен отговор на всеки от трите въпроса, преминаваме към втория етап на идентифициране: наличие на предвидима опасност.

В Приложение № 1 на Наредба 9 са изброени следните предвидими опасности, за които трябва да преценим дали съществуват:

 • липса или недостиг на кислород;
 • наличие на опасен газ, дим или пара;
 • пожар и/или експлозии;
 • остатъчни вещества по вътрешните повърхности, които биха могли да се срутят и/или изпуснат газове, димове и/или пари;
 • високи температури, водещи до повишаване на телесната температура;
 • удавяне вследствие на внезапен достъп или наличие на течности;
 • твърди материали, които наличните течности носят;
 • привнесени опасности (следствие заваряване, изолационни работи и др.);
 • всяка друга предвидима опасност, която води до риск на работното място.

Както виждаме, в последния ред е оставена свободна възможност, с която екипът, който извършва оценката на риска, може да идентифицира и други опасности. Това могат да бъдат:

 • потъване поради наличие на насипен материал (типично за силози);
 • твърде ниски температури;
 • висока концетрация на общ прах;
 • движещи се части и др.
Примери за ограничени пространства
Примери за ограничени пространства

3.1. ОПАСНОСТИТЕ

Нека да разгледаме по-подробно някои от т. нар. "предвидими опасности" и как те могат да възникнат.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар