Орган по безопасност и здраве при работа

Настоящата процедура съдържа указания и образци на формени документи за организацията и дейността на длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наричани "орган за безопасност и здраве при работа".

Нормативна база


Задължение на работодателя за назначаване/определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа

За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

Това изискване е поставено в чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. определя функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

В наредбата за тези лица се въвежда понятието "орган за безопасност и здраве при работа" (ОБЗР).

Т.е. понятията „длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ“ и „орган по безопасност и здраве при работа“ на практика означават едно и също.

Често във фирмите можем да ги срещнем и като „отговорник по ЗБУТ“, „отговорник по безопасност на труда“, „експерт ЗБУТ“ и други, но това са все различни понятия, с които обозначаваме лицето, което има за задача да организира дейността по здравословни и безопасни условия на труд.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 4. (1) на Наредба № 3 от 27 юли 1998 г.:

„Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им”

ОБЗР трябва да бъде с подходящо образование и квалификация

В Закона липсват повече указания какво означава “подходящо образование и квалификация”. Инспекционната практика е показала, че под това най-често се разбира образование или квалификация, които са близки до дейността или основните рискове в предприятието.

Достъп на ОБЗР до информация

Работодателят трябва да осигури достъп на органа за безопасност и здраве при работа до:

 1. оценката на риска и планираните и прилагани мерки за защита;
 2. данните от разследването на трудови злополуки и професионални заболявания;
 3. информацията, получена в резултат на осъществяване на мерки за защита и превенция;
 4. констатациите и предписанията на контролните органи в областта на безопасността и здравето при работа.

Как може да се изпълни задължението за назначаване/определяне на ОБЗР

Нормативните актове дават няколко възможности за изпълнение на задължението за назначаване или определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, като изборът е оставен само в ръцете на работодателя.

На първо място трябва да се отбележи, че функциите на "орган за безопасност и здраве при работа" могат да се изпълняват само от един човек или от няколко лица, т.е. може да бъде създадено и специално звено от няколко човека.

Вариант 1: Да назначи лице на трудов договор за изпълнение на функциите на ОБЗР.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите съществуват три позиции, свързани с изпълнение на дейности по здравословни и безопасни условия на труд:

 • 1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд - длъжността е към клас 1 „ръководители“. За заемането й се изисква минимална степен „бакалавър“.

Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

 • 2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - тази длъжност е към клас 2 – специалисти. За заемане й се изисква минимална степен „бакалавър“.

Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

 • 3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа - тази длъжност е към Клас 3 „Техници и приложни специалисти“. Минималната степен за заемане на тази длъжност е средно образование.

Вариант 2: Да възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице.

Тази възможност е посочена в чл. 2, ал. 3 на Наредба № 3/1998 г. Не е уточнен начинът, по който това да се случи. Единственото конкретно изискване е

да се определи минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

Най-често възлагането на допълнително задължение се извършва чрез заповед.

Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице

Вариант 3: Да сключи договор с външно физическо или юридическо лице

По преценка на работодателя извършването на дейностите могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица. В този случай в договора се определя обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани.

Освен това, работодателят трябва да предостави на външното лице "информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове" (чл. 24, ал. 4 ЗЗБУТ). Това, на практика би могло да стане чрез провеждане на инструктаж.

Вариант 4: Функциите на ОБЗР да се извършват от работодателя

Разбира се, това е възможно само в случаите, когато работодателят е физическо лице. Няма конкретни изисквания как това да се документира, важното е да имате доказателства, че това е избора на работодателя.

Възможно е решението да е вписано във фирмени процедури, както и да има заповед, с която да се уведомят заинтересованите лица кое е лицето, което изпълнява функциите на ОБЗР.


Какви са задълженията на ОБЗР?

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
 3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

От тези функции произтичат и задълженията, които са описани като задачи в чл. 7-10 на наредба №3/1998 г., например:

 • организиране и участие в извършването на оценката на риска;
 • проучване на качеството на предлаганите услуги при избора на служба по трудова медицина, орган за контрол за извършване на измервания, обучителни фирми и др.
 • организиране и участие в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
 • организиране на поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;

Контрол от името на работодателя

Внимание ще обърнем на тази функция на ОБЗР, тъй като чрез нея лицето може да носи отговорност при трудови злополуки и аварии.

В много случаи на трудови злополуки при проверките от инспекция по труда и в съдебното разследване се посочва вина на ОБЗР поради това, че не е извършен достатъчен контрол за спазване на правилата по безопасност.

Какво означава контрол? 

Контролът е проверка или наблюдение с цел проверка.

Какво се случва в резултат на извършените проверки е записано в чл. 8-10 на Наредба №3/1998 г., а именно:

 • в случаи на констатирани нарушения предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
 • при констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спират машини, съоръжения, работни места и незабавно информират затова съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите.
 • при констатирани нарушения или неизпълнение на задължения органите за безопасност и здраве при работа информират работодателя и предлагат съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

Как може да се докаже извършения контрол?

Както за всяка друга дейност, доказателствата са документални и могат да бъдат:

 • чек-листове за проверка на безопасността на оборудването по работните места - те могат да бъдат специализирани, например за стълби, кари и др. или общи.
 • чек-листове за проверка на спазването на правилата по работните места;
 • протоколи от проверки  - за изправноста на използваните лични предпазни средства, за спазване на правила и др.
 • предписания към длъжностни лица за отстраняване на нарушения;
 • доклади към работодателя с цел инфомиране за установени нарушения или за предлагане на мерки за подобряване на безопасността и др.

Протокол за извършен контрол от органа по безопасност и здраве при работа


Задължение за изготвяне на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Съгласно чл. 10 на Наредба №3/1998 г.

Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

В наредбата не са посочени задължителни елементи на изготвяния анализ. Ние сме подготвили примерен анализ с точки и текстове, които можете да използвате.

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд


Права на органа за безопасност и здраве при работа

Правата на ОБЗР произтичат от неговите функции и задачи и можем да ги намерим под формата на следните текстове в Наредба №3/1998 г.:

 • изискват разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск;
 • изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
 • изискват от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Задайте ги като коментар към процедурата:

2 мнения за “Орган по безопасност и здраве при работа”

 1. Здравейте.Може ли по конкретно за предписанията към длъжностни лица.Обикновено използваме докладни записки,които обаче имат обратен ефект за длъжностното лице.

  • Здравейте, господин Рашев,
   За всеки случай първо да уточним понятието „длъжностни лица“. Съгласно Кодекса на труда, това е „е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.“

   Поставянето на изискване към длъжностно лице е логично да дойде след извършване на контрол. В тази връзка малко по-горе в процедурата сме написали повече за начина на извършване на контрол, а в примерния протокол за извършен контрол има възможност да се чекне дали са установени нарушения или не са.

   Точният текст при установяване на нарушение в примерния протокол е:

   Бяха констатирани следните нарушения и пропуски по спазване на изисквания за здраве и безопасност при работа и предписания за отстраняването им:…….(следват редове за вписване на предписания).

   Има и място за подпис на длъжностното лице, че се е запознало с документа.

   На практика, в този случай дори не е необходимо да се пише докладна записка към работодателя, т.е. длъжностното лице няма да се почуства застрашено по някакъв начин от наказание – това е честа причина за отрицателна реакция. До докладна записка ще се стигне само, ако съответното длъжностно лице не изпълни дадените му от Вас предписания чрез протокол за проверка.

   Друг вариант е използването на чек-лист с място за забележка, т.е. ако се установи някъде несъответствие на територията на съответното звено, се прави запис какво е необходимо да се направи и съответния ръководител се запознава с чек-листа.

   При въведена система за управление на качеството и/или система за управление по стандарта OHSAS/ISO 45001 най-добрият начин е да се възползвате от възможностите на системата. В нея задължително има елементи, свързани с регистриране на инцидент (вкл.почти инцидент) и установяване на несъответствия- използвайте въведените бланки, които вероятно имате.

   За съжаление трябва да кажа, че каквото и да използвате, ако няма подкрепа от ръководството, ако изрично не е казано/декларирано и потвърдено пред хората, че Вие сте човека, който задава изискванията по безопасност, трудно ще имате успех.

Вашият коментар