Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

В тази процедура ще разгледаме всички стъпки, свързани с учредяването на Комитет по условия на труд (КУТ), спазване на изискванията за обучение на членовете и изискванията за работа на комитета.

Учредяване на Комитет по условия на труд

Задължение за учредяване

Съгласно чл. 27. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

„в търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души“.

Вашият коментар