Процедура по установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Съдържание

Въведение. Кога говорим за трудова злополука.

1. Изготвяне и поддържане на регистър на трудовите злополуки. Образци на заповед и регистър.

2. Разследване на трудова злополука. Последователност на действията. Какво да проверим.
- примерна заповед за сформиране на комисия.
- примерен протокол за разследване на трудова злополука.

3. Деклариране на злополуката.

4. Разследване на трудовите злополуки от държавните контролни органи, осъществяващи инспектиране на труда. Оспорване.

5. Планиране на мерки за недопускане на подобни злополуки.
- Примерна заповед за провеждане на извънреден инструктаж поради трудова злополука.


Въведение. Кога говорим за трудова злополука.

С Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки се определят условията и редът за деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване” е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” е злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  • основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  • мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  • мястото за получаване на възнаграждение.

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си (чл. 55, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване)

Не се считат за внезапно увреждане на здравето по смисъла на чл. 55 от КСО патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество, включително епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт), мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести (чл. 73, ал. 2 от Наредба за медицинската експертиза)

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар