Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – закрити помещения

С Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места се определят:
1. граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;
2. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

В тази процедура ще разгледаме стъпка по стъпка прилагането на наредбата за работни места в закрити помещения. За работа на открито ще бъде съставена отделна процедура.

Съгласно § 2 от Допълнителните и заключителни разпоредби протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар