Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито

С Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места се въведоха конкретни изисквания по отношение на източниците на информация и факторите, които трябва да се имат предвид при оценяване на риска и планиране на мерки при работа на открито.

До обнародването на тази наредба изисквания при работа на открито имаше само в Раздел IX "Работни места на открито" на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като изискванията свързани с климатичните условия бяха в един член:

Чл. 72. За работните места на открито се предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия.

В тази процедура ще разгледаме стъпка по стъпка прилагането на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. при работа на открито.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар