Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд

Редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са опреедлени в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Обучението на представителите е първоначално и ежегодно и провежда се в рамките на работното време. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите.

№ 1 Определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението

Съгласно чл. 6, ал. 2 работодателят със заповед определя поименно представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.

На обучение подлежат всички членове на комитета/групата по условия на труд, с изключение на органа по безопасност и здраве при работа (длъжностното лице по БЗР по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд), когато е член на КУТ/ГУТ. Същият обаче подлежи на ежегодно обучение като длъжностно лице по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар