Проблеми при стартиране на ергономична оценка в леярско производство

Докладът е представен на Международната научна конференция "Economics and Society development on the Base of Knowledge", 4-5 юни 2009, Стара Загора
Автор: Зоя Цонева *

УВОД

При стартирането на ергономична оценка на леярските процеси трябва първо да се определят целите и предмета на оценката. Без конкретно формулирана цел и мотиви, а също така и без предварително определени средства за подобряване и оптимизиране на условията на труд, ергономичната оценка на леярските процеси ще е чиста загуба на време и средства.
Към ергономична оценка на леярските процеси трябва да се прибягва при оплаквания от страна на работниците от условията на труд на работното място, и висока заболеваемост.
Изготвената оценка може да бъде обективна и субективна. Обективната оценка е физиологична. Чрез нея се установява натоварването в мускулите, наличието на смущения в кръвоснабдяването на някои органи, нарушения в дишането и др.

Най-често оценката на работното място се извършва от специалист чрез оглед. Субективната оценка се дава от работника. Тя е такава, защото с течение на времето, работника привиква към работното място и извършваната от него трудова дейност, а неудобствата и неуредиците, вече не му правят впечатление. Това води до подобряване на работните му характеристики. Следователно работниците не могат да дадат напълно обективно мнение. Затова е желателно в оценъчния процес да участват както дългогодишни работници, така и новопостъпили [1,2,3,5].

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар