Оптични лъчения в работна среда

Презентация на доц. Михаела Иванова (НЦОЗА), в която ще намерите:

  • Какво са оптичните лъчения
  • Производства, при които е необходимо да се обърне повече внимание по отношение на оптичните лъчения
  • Вредни ефекти от оптичните лъчения
  • С какво наредбата за оптични лъчения се различава от нормите за осветление?
  • Лазерни лъчения и нелазерни (некохерентни) лъчения
  • Гранични стойности на експозиция и задължения на работодателя при превишаване
  • Практическо ръководство към Директива 2004/25/ЕС
  • Източници, които е вероятно да предизвикат само незначителни експозиции и могат да бъдат считани за "безопасни"
  • Рискови групи – оптични полихроматични източници
  • Подход за оценка и управление на риска

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Вашият коментар