Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите при ръчна работа с тежести

Публикация, представена на UNITECH'07 (Габрово)

Автори: Драгомир С. Василев (Технически университет – Габрово, катедра „Химия и екология”), Ружа С. Дончева („Икономикс-М” ЕООД, Севлиево)

ВЪВЕДЕНИЕ

Ръчната работа с тежести е основен трудовофизиологичен проблем, свързан както с определяне тежестта на физическия труд, така и с профилактиката и ограничаването на факторите, водещи до пренапрежение на мускулно-скелетната система при работа и на свързаните с труда увреждания и професионални заболявания.

Факт е, че повече от една четвърт от тези увреждания се дължат на вдигане, пренасяне и поддържане на тежести с участието на ръцете или на гръбната мускулатура.

Свързаните с ръчната работа с тежести мускулно-скелетни увреждания са значими за голям кръг дейности. Проучванията показват, че този проблем е широко разпространен и се отнася не само до класическите за физическия труд професии, но е значим и за работещите в обслужващата сфера (офиси, здравеопазване, социална дейност и др.). [4]

Мускулно-скелетните смущения (МСС) могат да засегнат мускулите, ставите, сухожилияа, костите и нервите. По-голямата част от свързаните с труда МСС се развиват с времето и са причинени или от самата работа или от работната среда. Те могат да бъдат резултат и от злополуки, например фрактури или размествания.

Обикновено МСС засягат гърба, врата, раменете и горните крайници; по-рядко обхващат долните крайници.

Здравословните проблеми варират от чувство на дискомфорт, леки болки и страдания до по-сериозни медицински състояния, които изискват почивка и дори медицинско лечение. При повечето хронични случаи лечението и възстановяването са често незадоволителни - резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работа.

Много проблеми могат да бъдат предотвратени или намалени до голяма степен чрез съобразяване със съществуващия закон за безопасни и здравословни условия на труд и произтичащите от него насоки за добра практика. Това включва оценка на работните дейности, въвеждане на превантивни мерки, и проверката на ефективността на тези мерки.

През 2007 г. стартира европейска кампания „Облекчете товара!“, която има за цел да разпространи интегриран управленчески подход за борба с МСС, кaто се ангажира с превенцията на МСС и задържането, рехабилитацията и реинтеграцията на работниците, които вече страдат от МСС, посредством:

 • продължаване на европейските дейности в областта на МСС, започнати от първата Европейска седмица за безопасност и здраве при работа през 2000 г. „Обърнете гръб на МСС“; разширяване на обхвата на Европейската седмица по отношение на включените теми, както и
 • включване на всички държави-членки и на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) в дейностите по кампанията „Облекчете товара!“ има за цел да насърчи интегрирания управленчески подход за борба с МСС, обхващащ превенцията на МСС и задържането рехабилитацията и реинтеграцията на работниците, които вече страдат от МСС, за да станат работните места по-безопасни и по-здравословни. Нужен е цялостен подход към МСС, който включва не само първичната превенция, но и връщането на работа на тези, които страдат от МСС.[3]

ИЗЛОЖЕНИЕ

Основно задължение на работодателя е да не допуска извършване на ръчна работа с тежести, тъй като тя причинява риск за здравето и безопасността на работниците. За избягване на такава работа той трябва да предприеме подходящи организационни мерки или да осигури използването на подходящи технически средства и оборудване.

Когато това е практически невъзможно и някои ръчни дейности с тежести не могат да бъдат избегнати, тогава работодателят:

 • организира извършване на оценка на риска за тези дейности;
 • предприема необходимите организационни мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести;
 • осигурява и предоставя на работещите подходящи помощни технически средства;
 • организира работното място така, че ръчната работа с тежести да бъде с минимален риск за здравето и максимално безопасна.

Работодателят е отговорен за извършването на оценка на риска на всички работни места в предприятието, където има ръчна работа с тежести!

При изпълнение на задълженията си по оценяване на риска работодателят решава кои да бъдат участниците в оценката – обслужващата го служба по трудова медицина, органите по безопасност и здраве, специалисти от предприятието и др. При необходимост, той може да привлича външни организации и специалисти.

Важно е лицата, извършващи оценката на риска, както и работодателите, да познават добре своите възможности, така че когато е необходимо, да търсят и привличат допълнителни експерти.

За да се получи добър резултат от оценката на риска, при избора на екипа от оценители работодателят трябва да се ръководи от принципа “цена - полза”, т.е., да формулира точно какво иска, за какво плаща и какво получава от обслужващите го специалисти.

Решението е на работодателя, но той е заинтересован лицата, на които е възложил оценката на риска, да имат компетенции, включващи:

 • познания за концепцията и подходите за оценка на риска;
 • възможности за прилагане на тези познания в практиката;
 • възможности за оценяване на ситуации, при които знанията са недостатъчни и трябва да се търси помощ от външни специалисти.

Крайната цел на оценката на риска е определяне на конкретните рискове при дадената ръчна работа с тежести; точно дефиниране на профилактичните мерки; определяне на приоритетните действия, които трябва да се предприемат, както и на сроковете за тяхното изпълнение.[1]

Как се извършва оценката на риска?

Проблемът за оценката на риска при ръчна работа с тежести е сложен и комплексен поради специфичните характеристики на този вид дейност и поради многообразието на въздействащите фактори.

Прилаганият дълго време подход оценката на риска да се основава само на данни за теглото на тежестта е вече отхвърлен в трудово-медицинската наука и практика, тъй като той е едностранчив и може да доведе до погрешни заключения.

Съвременните проучвания доказват важната роля на комплексния ергономичен подход за избягване или намаляване на риска от увреждания на мускулно-скелетната система при ръчна работа с тежести. Ергономичният подход е базата, на която е разработена Европейската директива 90/269, определяща основните задължения на работодателя и на работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия за извършване на ръчна работа с тежести.

В Наредба N 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести за първи път у нас се прилага ергономичният подход за осигуряване защита на здравето и безопасността на работещите.[2]

Ергономичният подход разглежда значението и взаимовръзката на 4-те основни групи показатели за оценка на ръчната работа с тежести:

 • Работна задача (характеристика на дейността).
 • Характеристики на тежестта.
 • Условия на работа.
 • Индивидуални особености.

Освен тези основни групи, като утежняващи фактори се оценяват и други показатели, като например:

 • Използване на лични предпазни средства;
 • Носене на специално работно облекло.

Оценката на риска по показателите на ръчната работа с тежести може да се извърши по различни начини. Важно е да се знае, че няма единни и общовалидни фиксирани правила и методи за оценката на риска, тъй като има големи различия между видовете рискови фактори и тяхната взаимозависимост на различните работни места, производствените технологии, и пр.

Оценката на риска включва методологията и подходите, които специалистът избира, за да реши поставената му задача: да установи има ли риск за здравето при извършване на ръчна работа с тежести и да предложи какво да се направи, за да се избегне или намали той.

Изборът на процедурата за оценка на риска зависи от оценяващия специалист - тя може да има различна структура, да има повече или по-малко на брой стъпки и действия с различна последователност, но важното е да бъде достигната крайната цел. В литературата са представени многобройни и разнообразни схеми за етапите на процеса на анализиране на риска, както и на тяхната последователност и взаимовръзка.

Основните стъпки, независимо от различните начини за оценката на риска при ръчната работа с тежести, имат една и съща последователност:

А. Оценка на работните места

Тя се прави, за да се огледат добре и подробно всички работни места във фирмата или организацията, да се определят онези, на които се извършва ръчна работа с тежести, и да се направи анализ на трудовата задача на тези работни места.

Работодателят и непосредственият ръководител на всяко работно място трябва да познават в детайли и да контролират ръчната работа с тежести и рисковите операции, с които тя е свързана.

Трябва да се прави разлика обаче между оценката на риска, чието извършване от специалисти работодателят е задължен да осигури, и редовният оглед и контрол, които ръководителят (или посочено от него лице) текущо извършва на всички работни места с ръчна работа с тежести.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар