Насоки по приложението на законодателството за минимизиране на риска от професионална експозиция на азбест

Съгласно Чл. 17. (1) на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа изискванията по чл. 14, 15 и 16 (оценка на здравно състояние, регистър на работещите и здравни досиета) могат да не се прилагат, при условие че експозицията на работещите е инцидентна и с ниска интензивност.
В чл. 2 е посочено, че "Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика с участието на национално представителните организации на работещите и работодателите разработват практически ръководства за определяне на експозиция, която е инцидентна и с ниска интензивност по смисъла на ал. 1."

Настоящето ръководство е разработено от екип на Националния центъ по обществено здраве и анализи и в част трета ще намерите именно тези критерии.

I. ПРОУЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗБЕСТ

С. Димитрова, Е.Мавродиева, Р. Луканова - НЦОЗА

Азбестът е съставка на разнообразни материали, използвани през миналия век при строителството на индустриални, обществени и жилищни сгради, инсталации, транспортни средства и др. /топло- и шумо-изолационни покрития, азбестоциментови плочи, панели, тръби и съединители, картони, хартии, хидроустойчиви покривни кичета, мушами, подови плочки, балатуми, пожароустойчиви текстилни материали, маджуни, накладки в МПС и др./.

Въпреки, че от 2005 г. производството и употребата на тези продукти са забранени поради доказаното канцерогенно действие на азбестовите влакна, останаха хиляди строежи /сгради, конструкции, инсталации/ транспортни средства, битови нагревателни уреди и др., в които се съдържат азбестови материали. Различните азбестови продукти се различават по здравина на връзката на азбестовите влакна в материала и съотв. способност за отделяне на азбестов прах във въздуха.

Способността за отделяне на влакна зависи значимо и от това, дали целостта на материала е запазена или нарушена. При премахване, поддръжка и ремонт на тези продукти и други дейности в контакт с тях в условия на риск от азбестова експозиция могат да попадат хиляди работници.

Действащата Наредба № 9/2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от риска, свързан с експозиция на азбест при работа е съобразена със специфичните условия на тези дейности. Предварителното проучване на строежите за наличие на азбест е регламентирано като първа задължителна стъпка в посока оценка на риска от азбестова експозиция и планиране и прилагане на адекватни мерки за минимизиране на този риск.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар