Инструмент за оценка на риска с 11 чек-листа

instrument-ORТози инструмент ще ви подпомогне да преминете през всички стъпки и да направите и документирате оценка на риска.

За да оцените професионалния риск на работното място трябва да знаете:
• къде се намират работното място и/или извършваните работи;
• кой работи там: обърнете особено внимание на онези лица, при които опасността при работа може да е по­голяма от обикновено, като например бременни жени, млади работещи или работещи с увреждания.

Не забравяйте също и нещатните работещи, частично заети, подизпълнители и  посетители, служители, работещи извън обекта (включително шофьори, лицата посещаващи домовете на клиентите и т. н.);
• какво работно оборудване и какви материали и процеси се използват;
• какви работи се извършват (например по какъв начин и колко време се извършват);
• кои са вече идентифицираните опасности и кои са техните източници;
• какви са потенциалните последствия от съществуващите опасности;
• какви предпазни мерки се използват;
• какви злополуки, професионални заболявания и други прояви на влошено здравословно състояние са регистрирани.

Можете да търсите информация от следните източници:
• техническата спецификация на оборудването, материалите или веществата, ползвани на работното място;
• технологичните процедури и ръководствата за такива дейности;
• резултати от измерванията на вредни или опасни, както и изискващи усилия фактори на работното място;
• документите от трудови злополуки и професионални заболявания;
• спецификации на свойствата на химическите вещества;
• законовите (нормативните) изисквания и техническите стандарти;
• научна и техническа литература.

Информация може да се получи също и от:
• наблюдаване на работната среда;
• наблюдаване на дейностите, извършвани на работното място;
• наблюдаване на задачите (дейностите), извършвани извън работното място;
• интервюиране на работещите;
• наблюдаване на външни фактори, които биха могли да повлияят върху работното място (например задачи, извършвани от трети страни, атмосферните условия).

За идентифициране на опасностите на работното място ползвайте ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ (Общия списък за проверка) и:
• ако знаете, че опасността съществува маркирайте „ДА“
• ако знаете, че опасността не съществува маркирайте „НЕ“
• ако не сте сигурен дали опасността съществува:
ползвайте ЧЕКЛИСТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ (Списък за проверка за специфични опасности) посочен в колона 5
• Ако в колона 5 на ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ няма посочен чеклист за специфичната опасност, можете да потърсите допълнителна информация на уеб страницата на Европейската агенция или от националните органи, или да потърсите помощ от местните експерти по въпросите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар