Актуализация 9.5.2019 г. Добавен е линк към страницата с Регистърa на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания във връзка с възможностите за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.

Процедурата е актуализирана с информацията от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Препоръчваме да не бързате, защото:

 • възможно е да имате специфични фактори на работа, които да Ви дадат възможност да се освободите от задължението – това ще се разбере при публикуване на вътрешните правила за контрол на Главна инспекция по труда;
 • срокът за изпълнение на задължението тази година е до 3 юли.

При публикуване на вътрешни правила на ГИТ, ще актуализираме процедурата отново.


Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.


Съдържание

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.
 3. Освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.
 4. Срок за назначаване.
 5. Трябва ли да съставяме списък на места за хора с трайни увреждания?
 6. Уведомяване на „Бюро по труда“ за свободни места.
 7. Компенсационна вноска.
 8. Какво правим при насочване на лице с увреждане от „Бюро по труда“?
 9. Задължение за адаптиране на работното място.
 10. Административно-наказателни разпоредби.

№1 Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:

 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

Например: Средносписъчният състав на фирмата е 758 работещи. Два процента от тях са 15,16 работни места.

Както и при определяне на местата за трудоустрояване, отново предлагаме да приложим математическото правило за закръгляне. В този случай това ще означава, че този работодател ще има задължение да назначи 15  лица с трайни увреждания.

За изчисляване на средносписъчния състав няма други изисквания, прилага се методиката на Националния статистически институт, утвърдена  със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

Контрол за установяване на средносписъчния състав

Съгласно Чл. 27. (2) на ППЗХУ инспекторите от ИА „ГИТ“ ще извършват служебна проверка за установяване на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, засегнат от квотата.

Служебна проверка би трябвало да означава, че ще се прави служебно чрез контакт директно с НСИ, например. Това ще се разбере при публикуване на „вътрешните правила“ на ГИТ, за които ще прочетете малко по-нататък в процедурата.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга – анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.