Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания

Актуализирана в съответствие с измененията и допълненията от 06.04.2021 г. Вижте какви са измененията в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Съдържание

Нормативна база.
Терминология.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Кои работодатели са освободени от задължението за назначаване на хора с трайни  увреждания.
 3. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.

ИМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НЕ СE OСВОБОЖДАВАМЕ ПОРАДИ СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ. КАКВО ДА ПРАВИМ?

 1. Да определим колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени.
 2. Да проверим имаме ли достатъчен брой назначени лица с трайни увреждания.
 3. Да проверим можем ли (и искаме ли) да приложим алтернативни мерки.
 4. Да решим как ще търсим лица за назначаване
 5. Търсене на лица с трайни увреждания чрез "Бюро по труда" и/или трудов посредник
 6. Кога започваме да плащаме компенсационни вноски?
 7. Какво правим при насочване на лице с увреждане от "Бюро по труда"?
 8. Задължение за адаптиране на работното място
 9. Какво става, ако лице от квотата напусне след срока за предприемане на действия (31 март)?

Административно-наказателни разпоредби.

НЯКОИ ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ


Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Всяко лице с решение на ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 % намалена работоспособност е човек с трайно  увреждане.


Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

8 мнения за “Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания”

 1. Здравейте! Във връзка с наближаващия срок за изпълнение на квотите по чл.38 от ЗХУ и примерите дадени от кореспонденция между ГИТ и МТСП със становище по въпроса в книгата „Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания“ с автор Теодора Дичева, възниква въпроса – следва ли работодател, чийто средносписъчен брой на персонала към 31.12.2021г. е 49 души, а към 25.01.2022г. персоналът е 51 души, да има задължението да назначава лице с ТНР ? Съгл. Правилника за прилагане на ЗХУ, чл. 27 , ал.2, т.1 задължението за квоти е на база средносписъчен състав към края на предходната година. Тъй като възникна недоразумение, моля за Вашето становище. С уважение! инж.Димитрова

  • Здравейте,
   Ще обърна внимание, че за средносписъчен състав се говори при работодатели със 100 и над 100 работници и служители.
   В чл. 27, ал. 2, т. 1 от ППЗХУ е записано, че инспекция по труда проверява средносписъчния състав за предходната календарна година – по този начин може да се прецени дали правилно е определена бройката на работните места за хора с трайни увреждания. В тази посока е и кореспонденцията между ИА ГИТ и МТСП, както и тълкуванията на г-жа Дичева, публикувани в книгата.
   Пак в книгата е посочено, че преценката за броя работещи се прави към момента на изпълнение на квотното задължения, с други думи:
   – ако към 25.01. има наети 51 лица, то тогава автоматично се влиза в изискването за едно назначено лице – няма нужда от изчисления, съответно не се налага използване на данни за средносписъчен състав;
   – ако към 25.01. има наети 100 или повече лица, то тогава възниква въпроса за целите на изчислението за кой период ще се приложи средносписъчния състав и отговорът е в правилника и вътрешните правила на ИА „ГИТ“ – средносписъчната численост на персонала за предходната календарна година.

 2. Здравейте,
  Моля, за Вашето експертно мнение относно заповедите за хората, назначавани по ЗХУ.

  1.Трябва ли заповедите да съдържат основанието за назначаване по ЗХУ , т.е. чл.38, ал.1 ?
  2.Необходимо ли е всички заповеди на хората , включени в квотата, да се актуализират, факт е че те имат актуални предишни заповеди за трудоустрояване?

  Благодаря и успешен ден!

  • Здравейте, госпожо Миткова,
   Дали разбирам добре – издавате отделна заповед за всеки за това, че с него изпълнявате изискванията на чл. 38 ЗХУ? Някой Ви е посъветвал да го правите или го е изискал?
   Ако желаете, можете и да ми звъннете на тел 0889 319 568, за да уточним какво правите като документация и в тази светлина – отговорите на поставените въпроси.

 3. Още едно потвърждение на това, което сме написали – цитат от статия на г-жа Теодора Дичева:

  „Независимо дали са изпълнили, или не квотата, работодателите не дължат компенсационна вноска за първите три месеца – до 31 март на съответната година. С чл. 22, ал. 3 ППЗХУ е предвидено, че след изтичане на този срок работодателите, които не са изпълнили квотата или не са приложили алтернативни мерки за заетост и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 ЗХУ (не са освободени от изпълнение на квота), са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания.

  Цялата статия тук: http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-trud-i-pravo/menumattp/3598-kakvo-sledva-da-predpriemat-rabotodatelite-prez-parviya-trimesechen-srok-za-popalvane-na-kvotata-po-zakona-za-horata-s-uvrezhdaniya

 4. Здравейте, вече имахме проверка от ИТ по отношение на ЗХУ. Искам да споделя с Вас какво всъщност се случи.
  1. Не приеха лице като бройка в квотата, защото сме го преместили /не трудоустроили, защото няма предписание за трудоустрояване/ . Идеята беше да пригодим раб. място в изпълнение на ЗХУ. Не признаха, че лицето не е трудоустроено и ни накараха да плащаме вноска.
  2. Спазени бяха всички възможности за удължаване на сроковете. Не получихме нито едно лице изпратено от АЗ , но въпреки това не ни освободиха да плащаме до края на 2019 г. Даже искаха да платим процент, затова че от 9.09 до 20.09 – сме имали дупка с едно лице по-малко по квотата
  3. Септември съкратихме щата с 50 човека. Един служител от квотата напусна. Направих протокол, че сме по – малко лица и че запълваме квотата. Но не, нямало значение колко сме, инспекцията смятат към 31.12. 2018 г. И не признаха по малкия числен състав и ни написаха предписание да плащаме компенсационни вноски до края на 2019г.

  • Здравейте, инж. Панчева,

   За мен (а и по закон) само по трета точка контролиращите имат право, тъй като законът не е предвидил възможности за намаляване на квотата при сериозни изменения в състава – гледа се средносписъчния състав за предходната календарна година и това е :(

   По т. 1 не можах да разбера какво се е случило – първоначално е било записано като лице, което заема място по чл. 315 и сте го извадили от списъка по чл. 315 или сте го преместили на друга длъжност?
   Макар че каквото и да е от двете, трябва да бъде признато.
   Единственият начин да не се повтарят такива неща е да се подаде официално запитване до МТСП. Получихме и други абсурдни сигнали и решението е само чрез официални запитвания – към ГИТ (ако се отнася до техните вътрешни правила) или към МТСП.

   По т. 2 просто нямам думи – в чл. 38, ал. 3, т. 2 ясно е казано „(3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:
   2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.“

   Същият запис има и в чл. 29 на Правилника.

   Единственото, което може да оправдае твърдението, че не се освобождавате е следното:
   Информацията, че не са насочени лица или колко лица са насочени трябва да достигне служебно от АЗ до ИТ, но се оказа, че това не се случва и фирмите се обаждат и изискват изрично от АЗ да им дадат някакво удостоверение или служебна бележка, че не са насочили лица към тях.
   Не Ви подценявам, но все пак да попитам – потвърдихте ли/доказахте ли в комуникацията с ИТ, че наистина няма насочени лица към Вас от АЗ?