Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 19.11.2019

Съдържание

Нормативна база.
Терминология.

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.
 3. Освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.
 4. Срок за назначаване.
 5. Какво става, ако лице с трайно увреждане от квотата напусне/пенсионира се/стане под 50%?
 6. Трябва ли да съставяме списък на места за хора с трайни увреждания?
 7. Уведомяване на "Бюро по труда" за свободни места.
 8. Компенсационна вноска.
 9. Какво правим при насочване на лице с увреждане от "Бюро по труда"?
 10. Задължение за адаптиране на работното място.
 11. Административно-наказателни разпоредби.

Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Всяко лице с решение на ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 % намалена работоспособност е човек с трайно  увреждане.


№1 Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:

 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

За изчисляване на средносписъчния състав се прилага методиката на Националния статистически институт, утвърдена  със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

Съгласно актуалните тълкувания изчисляването на 2 на сто от средносписъчния състав се прави за предходната календарна година.

Например: На 1 юли предприемате действия по изпълнение на закона и към 1 юли персонала на фирмата е 99 човека. Тогава не изчислявате средносписъчен състав, а директно има задължение за назначаване на едно лице с трайни увреждания.

Ако към датата на предприемане на действия (по примера - 1 юли) персонала на фирмата е над 100 човека - тогава вече се гледа средносписъчния състав за предходната календарна година и съгласно него се определя две на сто. Да кажем, че към 1 юли във фирмата има 130 човека - при изчисляване на средносписъчния състав за предходната година получаваме 94 човека. Две на сто са задължение за назначаване на 2 лица с трайни увреждания.

По същия начин и за по-голям средносписъчен състав.

Съгласно чл. 9, ал. 2 на Вътрешните правила на ИА "ГИТ" "При пресмятане на 2 на сто от средносписъчната численост на персонала се закръглява до цяло число, показващо броя на работниците в изпълнение на квотата."

Закръглянето е на математическия принцип. Ако след запетаята цифрата е 5 и нагоре - закръгляме към по-голямото число. Ако след запетаята цифрата е по-малка от пет - закръгляме към по-малкото число.

Контрол за установяване на средносписъчния състав

Съгласно Чл. 27. (2) на ППЗХУ инспекторите от ИА "ГИТ" ще извършват служебна проверка за установяване на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, засегнат от квотата.

При извършване на проверка Инспекция по труда ще изисква от работодателя да декларира числеността на работниците и служителите в предприятието, а за предприятия със 100 и над 100 работници и служители - средносписъчната численост за предходната календарна година (попълва се в идентификационната карта).

В рамките на проверката контролните органи на Инспекцията по труда изследват истинността на декларираните обстоятелства.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар