Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 8.1.2020

Важно! Допълнение 15.10.2020 г.

Актуалните инспекционни практики и внимателния прочит на наличните указания на МТСП насочват към още едно тълкувание относно назначените лица: за да се считат като такива, с които изпълняваме квотата, то трябва в момента на назначаването лицето да е имало решение на ТЕЛК с 50 и повече % намалена работоспособност.

Ако лицето е назначено здраво на работа и при нас е получило ТЕЛК - не може да се брои в квотата.

Цитираме част от указания на МТСП в отговор на въпрос от 21.04.2020 г. в рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на министерството:

"Работните места, заети от хора с трайни увреждания при встъпването им в трудови правоотношения се вземат предвид при отчитане изпълнието на квотата." 

Съдържание

Нормативна база.
Терминология.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Кои работодатели са освободени от задължението за назначаване на хора с трайни  увреждания.
 3. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.

ИМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НЕ СE OСВОБОЖДАВАМЕ ПОРАДИ СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ. КАКВО ДА ПРАВИМ?

 1. Да определим колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени.
 2. Да проверим имаме ли достатъчен брой назначени лица с трайни увреждания.
 3. Да проверим можем ли (и искаме ли) да приложим алтернативни мерки.
 4. Да решим как ще търсим лица за назначаване
 5. Търсене на лица с трайни увреждания чрез "Бюро по труда" и/или трудов посредник
 6. Кога започваме да плащаме компенсационни вноски?
 7. Какво правим при насочване на лице с увреждане от "Бюро по труда"?
 8. Задължение за адаптиране на работното място
 9. Какво става, ако лице от квотата напусне след срока за предприемане на действия (31 март)?

Административно-наказателни разпоредби.

НЯКОИ ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ


Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Всяко лице с решение на ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 % намалена работоспособност е човек с трайно  увреждане.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

№1 Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:

 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

За изчисляване на средносписъчния състав се прилага методиката на Националния статистически институт, утвърдена  със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

Съгласно актуалните тълкувания изчисляването на 2 на сто от средносписъчния състав се прави за предходната календарна година (в книгата "Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания" с автор Теодора Дичева е цитиран откъс от кореспонденция между ГИТ и МТСП със становище по въпроса).

***

Например: На 1 март предприемате действия по изпълнение на закона и към 1 март персоналът на фирмата е 99 човека. Тогава не изчислявате средносписъчен състав, а директно има задължение за назначаване на едно лице с трайни увреждания.

Ако към датата на предприемане на действия (по примера - 1 март) персоналът на фирмата е над 100 човека - тогава вече се гледа средносписъчния състав за предходната календарна година и съгласно него се определя две на сто. Да кажем, че към 1 юли във фирмата има 130 човека - при изчисляване на средносписъчния състав за предходната година получаваме 94 човека. Две на сто са задължение за назначаване на 2 лица с трайни увреждания.

По същия начин и за по-голям средносписъчен състав.

***

Контрол за установяване на средносписъчния състав

Съгласно Чл. 27. (2) на ППЗХУ инспекторите от ИА "ГИТ" ще извършват служебна проверка за установяване на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, засегнат от квотата.

При извършване на проверка Инспекция по труда ще изисква от работодателя да декларира числеността на работниците и служителите в предприятието, а за предприятия със 100 и над 100 работници и служители - средносписъчната численост за предходната календарна година (попълва се в идентификационната карта).

В рамките на проверката контролните органи на Инспекцията по труда изследват истинността на декларираните обстоятелства.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

3 мнения за “Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 8.1.2020”

 1. Здравейте, вече имахме проверка от ИТ по отношение на ЗХУ. Искам да споделя с Вас какво всъщност се случи.
  1. Не приеха лице като бройка в квотата, защото сме го преместили /не трудоустроили, защото няма предписание за трудоустрояване/ . Идеята беше да пригодим раб. място в изпълнение на ЗХУ. Не признаха, че лицето не е трудоустроено и ни накараха да плащаме вноска.
  2. Спазени бяха всички възможности за удължаване на сроковете. Не получихме нито едно лице изпратено от АЗ , но въпреки това не ни освободиха да плащаме до края на 2019 г. Даже искаха да платим процент, затова че от 9.09 до 20.09 – сме имали дупка с едно лице по-малко по квотата
  3. Септември съкратихме щата с 50 човека. Един служител от квотата напусна. Направих протокол, че сме по – малко лица и че запълваме квотата. Но не, нямало значение колко сме, инспекцията смятат към 31.12. 2018 г. И не признаха по малкия числен състав и ни написаха предписание да плащаме компенсационни вноски до края на 2019г.

  • Здравейте, инж. Панчева,

   За мен (а и по закон) само по трета точка контролиращите имат право, тъй като законът не е предвидил възможности за намаляване на квотата при сериозни изменения в състава – гледа се средносписъчния състав за предходната календарна година и това е :(

   По т. 1 не можах да разбера какво се е случило – първоначално е било записано като лице, което заема място по чл. 315 и сте го извадили от списъка по чл. 315 или сте го преместили на друга длъжност?
   Макар че каквото и да е от двете, трябва да бъде признато.
   Единственият начин да не се повтарят такива неща е да се подаде официално запитване до МТСП. Получихме и други абсурдни сигнали и решението е само чрез официални запитвания – към ГИТ (ако се отнася до техните вътрешни правила) или към МТСП.

   По т. 2 просто нямам думи – в чл. 38, ал. 3, т. 2 ясно е казано „(3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:
   2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.“

   Същият запис има и в чл. 29 на Правилника.

   Единственото, което може да оправдае твърдението, че не се освобождавате е следното:
   Информацията, че не са насочени лица или колко лица са насочени трябва да достигне служебно от АЗ до ИТ, но се оказа, че това не се случва и фирмите се обаждат и изискват изрично от АЗ да им дадат някакво удостоверение или служебна бележка, че не са насочили лица към тях.
   Не Ви подценявам, но все пак да попитам – потвърдихте ли/доказахте ли в комуникацията с ИТ, че наистина няма насочени лица към Вас от АЗ?

 2. Още едно потвърждение на това, което сме написали – цитат от статия на г-жа Теодора Дичева:

  „Независимо дали са изпълнили, или не квотата, работодателите не дължат компенсационна вноска за първите три месеца – до 31 март на съответната година. С чл. 22, ал. 3 ППЗХУ е предвидено, че след изтичане на този срок работодателите, които не са изпълнили квотата или не са приложили алтернативни мерки за заетост и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 ЗХУ (не са освободени от изпълнение на квота), са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания.

  Цялата статия тук: http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-trud-i-pravo/menumattp/3598-kakvo-sledva-da-predpriemat-rabotodatelite-prez-parviya-trimesechen-srok-za-popalvane-na-kvotata-po-zakona-za-horata-s-uvrezhdaniya

Вашият коментар