Инструкция за безопасна работа при извършване на зидарски и мазачески работи

Тази инструкция е разработена на основение чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1. Права и задължения на техническия ръководител

Следи за изпълнението на мерките за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на зидарски и мазачески работи.
Следи за изграждане и поддържане на временни съоръжения, осигуряващи безопасни условия на труд при извършване на зидарски и мазачески работи.
Дава нареждане за демонтиране на временните съоръжения за укрепванее на тухлени стени, корнизи и други.

2. Правоспособност

Необходимо е зидарите и мазачите да имат завършено средно образование.