Специфични изисквания за безопасна работа със земеделска техника и инструменти - трактори и самоходна техника

Трактори и самоходна техника

Специфични изисквания

1.Преди пускане в експлоатация, тракторите и самоходната техника се проверяват за безопасност при движение и работа и обслужващите техниката работници се запознават с ръководството им за експлоатация и мерките за безопасност.
2.Тракторите и самоходната техника трябва да се придружават при работа с ръководство за безопасна работа или инструкция по безопасност на труда на български език.
3.Не се разрешава промяна в конструкцията на тракторите и самоходната техника без разрешение на производителя, а ако се наложи такава, изделието се подлага на изпитване от упълномощена изпитателна лаборатория.