Правила по безопасност на труда при работа със земеделска техника

Обхват и приложение

1.Правилата по безопасност на труда при работа със земеделска техника уреждат изискванията и задълженията за осигуряване на безопасност при провеждане на земеделска дейност, свързана с почвоподготовката, отглеждането и прибирането на културите, следжътвената им обработка, товаренето, транспортирането, отглеждането на животни (включително и пчели) и птици, обезопасяването на складове и други дейности, изискващи използване на земеделска техника (по-нататък в текста - техниката) и инструменти в областта на земеделието.
2.Правилата са задължителни и за:
-всички работници и служители от системата на МЗГ, неговите органи и поделения;
-всички учебни заведения и звена, извършващи обучение за придобиване на квалификация или преквалификация в системата на МЗГ;
3.Работодателят осигурява необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла на работниците, извършващи дейности по чл.1, съгласно Наредба № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр.46 от 2001).