Забележка: Настоящата инструкция е изготвена въз основа на информационните листове на Международната организация по труда.

Инструкция за безопасна работа с верижни триони

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Работи с верижен трион могат да извършват само лица, които:

а/ са навършили 18 години;
б/ са преминали през съответни медицински преглед, съгласно наредбата за предварителните и периодични медицински прегледи;
в/ са преминали начален инструктаж и първоначално обучение на безопасността на труда.
г/ притежават документ за правоспособност или изискваната квалификация за съответния вид работа или дейност.

Забранена е работата от лица, които са употребили алкохол или друго упойващо вещество.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент