Инструкция за безопасна работа с валяк

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

I. Права, задължения и отговорности

1. Машинистът трябва да е запознат с начина на действие с пожарогасителя.

II. Правоспособност и квалификация

1. За работа с валяк се назначават лица, навършили 18 г., които са физически и психически здрави, притежаващи най-малко средно образование и правоспособност “машинист на пътно строителна машина” и свидетелство за водач на МПС и са преминали успешно обучението и инструктажа.