Инструкция за безопасна работа с ръчна транспалетна количка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Инструкция за безопасна работа с палетна количка

I. Условия за използване на работното оборудване.

Това транспортно средство е ръчна транспалетна количка, предназначена за употреба върху равни терени за транспортиране на стоки. Могат да се поемат палети с отворени подови скари или с напречни дъски извън обхвата на товарните колела. Товароподемността може да се види от фирмената табелка и от табелката за товароподемност.