Инструкция за безопасна работа с трактор

I. Условия за използване на работното оборудване.

Управлението на тракторите от всички категории да се поверява само на трактористи, придобили съответната правоспособност.

Всеки трактор да бъде снабден със здрава кабина, която при обръщането на трактора да не се деформира. Когато кабината не може да издържа без деформация, да се поставя предпазна рама.

Преди излизане на работа с трактор, трактористът е длъжен да проверява състоянието на кормилната и спирачната система и системата за сигнализация. При забелязване на неизправност да уведомява механика и след отстраняването й да излиза на работа. Забранено е движението и излизането на работа с трактор, който има неизправности в посочените системи.
Излизането на трактор от местодомуването да става само след проверка на техническото му състояние от механика или натовареното лице, който удостоверява с подписа си в маршрутната карта, че тракторът /ремаркето, прикачната машина/ е в изправност. Проверяващият механик носи отговорност за пускане в работа или движение на неизправна машина.