Инструкция за безопасна работа с колесен трактор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тракторът са предназначен за извършване на разнообразни земеделски работи при агрегатиране с прикачни, навесни и полунавесни работни машини. Тракторът може да бъде използван за извършване на транспортни и товаро-разтоварни работи.