Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварни работи на контейнери

1. За извършване на товаро-разтоварните работи се назначават лица, като са: навършили 18 години; преминали медицински преглед; правоспособни или имат необходимата квалификация; преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
2. Лица, ненавършили 18 години, могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.
3. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.