Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварни работи на дървени материали

1. За извършване на товаро-разтоварните работи се назначават лица, като са: навършили 18 години; преминали медицински преглед; преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
2. Лица, ненавършили 18 год., могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст (отменена, сега действаща Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години).
3. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.