Инструкция за безопасна работа с машина за разпръскване на минерални торове

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машините за разпръскване на торове трябва да бъдат използвани само в съответствие с указанията в ръководството за експлоатация.
Машините за разпръскване на торове са изработени в съответствие с определените им задачи и трява да бъдат използвани изключително за следното:
- за обичайна експлоатация в селското стопанство
- за разпръскване на сухи, гранулирани и кристални торове, семена и препарат против охлюви.

Всеки друг начин на експлоатация на машината се счита за употреба не по предназначение.

Машините за разпръскване на торове могат да бъдат използвани и обслужвани само от лица, запознати с техните свойства и информирани за съответните рискове.

Не се допускат неоторизирани промени по машината за разпръскване на торове.

Машината е конструирана съобразно нивото на развитие на техниката и общоприетите технически павила. Въпреки това в рамките на нейната употреба и техническо обслужване могат да възникнат опасности за здравето и живота на потребителя или на трети лица съответно повреди на машината или други материални щети.
Затова използвайте машината:
- само в изправно и безопасно за движението състояние;
- с пълно съзнание за евентуалните рискове.