Инструкция за безопасна работа при тенекеджийски работи

Тази инструкция е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

I. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Преди започване на тенекеджийски работи техническият ръководител осигурява провеждането на необходимия ежедневен инструктаж по безопасност на труда.

II. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите.

1.Работещите тенекеджийски работи е необходимо да притежават валидно удостоверение за придобита професионална квалификация и да са преминали всички изискуеми инструктажи.