Инструкция за безопасна работа с верижен електротелфер

verijen-elektrotelfer

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Верижните електротелфери по предназначение могат да се използват за вертикалното вдигане и спускане на товари, а също на тяхното хоризонтално предвижване (с предвижващо съоръжение). Използването не по предназначение може да причини злополука и да бъде опасно за живота.

2.Верижният електротелфер може да се обслужва само от лица, обучени от експлоатиращия оборудването, които са се запознали с настоящата инструкция и за тях тя е непрекъснато достъпна.

3.Забранено е превозването на хора по какъвто и да било начин!

4.Забранено е:
• Да се намират хора под товара.
• Пускане в експлоатация преди проверка от квалифицирано лице или експерт.
• Предвижване на товари по-големи от номиналния товар.
• Наклонено дърпане или влачене на товари.
• Откъсване на товара.
• Сваляне на капака на резервоари под налягане.
• Раздвижването на телфера с дърпане на управляващия превключвател или неговия кабел, и тогава, когато е без товар.
• Извършване на ремонт без специални познания.
• Използване с износени гумени буфери, или с държач на куката, кутия на куката и ограничител на повдигането без гумен буфер.
• Използването на веригата като закачващ елемент или за завързване на товара.
• Експлоатация с усукана верига, напр. поради преобръщането на кутията на веригата или неправилното сглобяване на фиксирания клон на веригата.
• Експлоатация с верига по-дълга от указаната върху кутията за събиране на веригата.
• Превишаване на разрешеното времетраене на включване.
• Експлоатация след превишаване на срока за периодична проверка.
• Закрепване на фиксирания клон на веригата с друга част, вместо с оригиналното заводско стреме за закрепване на веригата.
• При експлоатация на телфера в област достигаема с ръка, тоест, ако височината на релсовото трасе е помалка от 2,5 m, е забранено да се посяга към нивото на движение. Също е забранено да се докосва веригата по време на работа.

5.Преди започване на работа, работникът е длъжен:
- да извърши оглед за общото състояние на повдигателното съоръжение (телфера) за недопустимо износване на куката, въжетата , ходовите колела и др.
- да се увери в изправността на всички механизми, като ги изпробва на празен ход.
Работа да се започва , ако съоръжението като цяло и отделните механизми са напълно изправни и обезопасени.
Ако по време на експлоатация се забележи неизправност по телфера , незабавно да се спре работа и се уведоми за това прекия ръководител.

6.Товарозахватните куки трябва да имат устройство, което да не позволява самооткачване на товара.

7.Пултът за управление да бъде с ясно означени /надписи или стрелки/ посоки за осъществяване на движението.

8. Електротелферът трябва да бъде съоръжен с крайни изключватели за вертикално придвижване на товара.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Върху верижния електротелфер могат да извършват работи само обучени за това лица (квалифицирани лица), след изключването и затварянето на главния прекъсвач, ненатоварено състояние на телфера и след осигуряването на работната площадка.

Извършените поддържания и проверки трябва да се отбележат в дневника на съоръжението (напр. регулиране на спирачката или сцеплението).
След привеждане в действие на аварийния изключвател, причината за използването трябва да се отстрани от квалифицирано лице. Аварийният бутон само след това може да се опъне отново.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа

 1. Товарът може да бъде раздвижен само след като правилно сте го закачили на куката и на опасната територия няма хора, или след като обслужващият е получил сигнал от лицето, извършващо окачването на товара.
 2. Верижните електротелфери с указаното времетраене на включване са изготвени за работа в температурен диапазон от -20°C до +40°C. При по-висока температура на околната среда, времетраенето на включването трябва съответно да се намали.
 3. Товарът преди вдигане трябва да се изправи вертикално под верижния електротелфер - преди окачване на товара куката на повдигателния механизъм да се установява вертикално над товара, който ще се вдига.
 4. Посоките на раздвижване са показани върху управляващия превключвател със символи.
 5. Забранено е веригата да се прехвърля през ръбове.
 6. Телферите с ръчна количка е разрешено да се движат с хващане само при товара, държача на куката или кутията на куката.
 7. При използване в агресивна околна среда, поискайте мнението на завода-производител.
 8. При предвижване на нажежени разтопени материали или подобни опасни материали, поискайте мнението на завода-производител.
 9. Не спускайте кутията на куката с два клона на веригата толкова, че веригата да се разхлаби.
 10.  Обслужващият може да повдига опиращи се товари само с най-малката възможна скорост на повдигане. Преди повдигането хлабавите елементи за окачване трябва да се опънат.
 11. При експлоатация на открито, в неработно състояние телферът трябва да се покрие с капак.
 12. Товароподемността на количката трябва да бъде същата, или по-голяма от товароподемността, означена върху елемента за окачване (куката) на подемното устройство.
 13.  Не се допуска за окачването на пулта да се ползват захранващите го електрически кабели.
 14. Не се допуска направляване на товара и придържането му с ръце по време на придвижването му.