Инструкция за безопасна работа с пневматичен таблен вибратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Уредът може да се използва само за вибриране на форми и кофражи от всякакъв вид, на вибрационни маси, на вибрационни конзоли за уплътняване на пресен бетон.

Само обучен квалифициран персонал може да пуска и използва уреда.
Освен това важат следните предпоставки:
- Вие сте физически и психически годен.
- Вие сте инструктиран в самостоятелно управление на уреда.
- Вие сте инструктиран в използването на уреда по предназначение.
- Вие сте запознат с необходимите предпазни устройства.
- Вие имате право да пускате самостоятелно уреди и системи в съответствие със стандартите на техниката за безопасност.