Инструкция за безопасна работа при извършване на стъкларски работи

I. Задължения на техническия ръководител.

1. Проверява изправността на скелетата и платформите и при установяване на неизправност спира работата.
2. Провежда инструктаж на работещите по здравословни и безопасни условия на труд.

II. Мерки за безопасност.

1. Стъкларски работи на височина да се изпълняват от скелета (стационарни или подвижни), работни платформи и люлки.