Инструкция за безопасна работа с прикачна сеялка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Машината може да е оборудвана с двуредова ножова дискова брана, комбинация от брани с два реда вертикални вибрационни лапи, респ. с два реда ралници, с двуредов вариант на мулчиращи дискове или една ротационна брана.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.

Всички лица, на които е възложена работа с/на машината, преди започване се задължават:
• да спазват основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• да прочетат и спазват изискванията на настоящата инструкция и ръководството за работа
• да се запознаят с начина на работа с машината.

Ако обслужващият персонал установи, че дадено устройство не отговаря на изискванията за техническа безопасност, то дефектът на същото трябва незабавно да бъде отстранен. Ако това не спада към обхвата от трудови задължения на обслужващото лице или същото не разполага с нужната за целта компетентност, то същото трябва информира за неизправността своя ръководител.

Преди първоначално пускане в експлоатация – и след дълъг период на неупотреба – проверете всички елементи на лагеруване за достатъчно смазване, здравото затягане на всички болтове, херметичността на хидравличната уредба и налягането на въздуха в гумите!

II. Предвидими ненормални ситуации.

При вибрации на вентилатора веднага изключете хидравличното задвижване и проверете лопатковия вентилатор; той е балансиран динамично! Дисбалансът означава опасност и разрушаване на вентилатора!

При поява на неизправности като:
- отказ на отделни сеячни редици;
- смущения в превключващия механизъм;
- често срязване на срязващите се винтове на маркирите
- работа с грешки респ. отказ на превключването на релсите;
- не се постига желаното количество на полагане и др.
се обърнете към прекия ръководител за остраняването им от обучено за тази цел лице.

Не извършвайте поправки, настройки и регулиране, ако не сте обучен!