Инструкция за безопасна работа на самоходни комбайни

1. За работа с комбайни се допускат лица, които:
а) имат навършени 18 години;
б) притежават необходимата за това подготовка, правоспособност и квалификация;
в) медицински са освидетелствувани за такава работа;
г) са преминали инструктаж и обучение за безопасна работа със самоходни селскостопански машини и конкретно с комбайна, на който ще работят;
2. Преди започване на работа с комбайн, комбайнерът е длъжен: