Инструкция за безопасна работа със съдове работещи под налягане със сгъстен въздух

Настоящата примерна инструкция е разработена от РВЦ ООД - Лицензирана фирма за извършване теххнически надзор на съоръжения с повишена опасност. www.rvcbg.net

Инструкцията определя конкретните мерки при експлоатация на съдове работещи под налягане със сгъстен въздух са задължителни за служителите работещи с тях.
Настоящата инструкция се издава на основание Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоражения под налягане Обн. ДВ бр.64/18.07.2008 г..

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате