Инструкция за безопасна работа с ръчноводим електрически високоповдигач

rychnovodim-visokopovdigach

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Подемно-транспортното средство е електрически ръчноводим високоповдигач на колела със сгъваема платформа за водача или с опция неподвижна платформа и може да се използва за повдигане и спускане на палети и хоризонтално транспортиране.
Подемно-транспортното средство се използва за повдигане и спускане на товари, складиране и разтоварване на товари и транспортиране на спуснати товари.
Максималният товар, който може да се поеме и максимално допустимото рамо на натоварване са посочени на табелката за товароподемността и не трябва да се превишават.
Товарът трябва да лежи върху товарозахващащото приспособление или да се поема с разрешено от производителя навесно устройство.

Подемно-транспортното средство може да се използва само от правоспособни лица, които са обучени и инструктирани да го управляват, доказали са на експлоатиращия или на упълномощеното от него лице уменията си за транспортиране и манипулиране на товари и са получили изрично нареждане да работят с подемно-транспортното средство; при необходимост трябва да се спазват националните наредби.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате