Инструкция за безопасна работа при ръчно товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други

1. Ръчното товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други подобни се извършва от лица, които са навършили 18 години и са преминали медицински преглед.
2. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.
3. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.