Инструкция за безопасна работа при използване на ръчни колички

Права и задължения
Ежедневно преди започване на работа ръчните колички задължително да се оглеждат за дефекти и повреди от лицето, определено за отговорник по изправността на използваните инструменти и съоръжения, от бригадира и от работещия, който ще използва количката. Резултатите от прегледа да се отразяват в дневник за извършените проверки по безопасността на използваните инструменти и оборудването, който се подписва от отговорното лице, бригадира и работещия.
Техническият ръководител определя пътя за преместване на ръчни колички в началото на работния ден или смяна и той се означава със съответните знаци по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.