Инструкция за безопасна работа с продълбочител

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

I. Условия за използване на работното оборудване.

Операторът трябва да премине квалификационно обучение за използването, поддръжката и изискванията за безопасност и да е запознато с опасностите при употреба.
Извършете инструктаж на другите ползватели по всички инструкции за безопасност.
Трябва да се спазват също съответните предписания за избягване на рисковете от злополука както и особените общопризнати правила - за техническа безопасност, правилата на трудовата медицина и правилата за движение по пътищата.
Преди започване на работа е необходимо запознаването с всички уреди и контролни елементи, както и с техните функции. По време на работа е твърде късно за това!
Преди всяко пускане в експлоатация на трактора и машината трябва да се инспектират техническата безопасност и транспортната им безопасност.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Монтаж и демонтаж на кардана да се извършва само при изключен ВОМ, загасен двигател и изваден контактен ключ!
Да се внимава винаги за правилния монтаж и обезопасяване на кардана!
Да се обезопасят предпазителите на кардана против завъртане заедно с него чрез закачване на веригите им!
При възникнали повреди да не се предприемат мерки за ремонт от неоторизирани лица.