Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с преса

1. До работа с преса се допускат лица, които имат необходимата правоспособност и са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.
4. При педално (лостово)  управление на пресата да има защитно ограждение и блокировка, непозволяваща случайно натискане на педала (лоста).
5. Пресата да е механично и електрообезопасена.
6. Забранено е да се работи с неизправна и необезопасена преса.
7. Когато подаването и отстраняването на материала става ръчно трябва да се спазват следните условия:
- щанцата да е покрита (обезопасена);
- пресата да е с предпазно устройство, недопускащо попадане ръцете на работника в работното пространство;
- детайлите да се подават с пинсети, куки и др.инструменти.
8. При обработка на материала ръцете на работника да са на не по-малко от 15-20 cm разстояние от ударната част на пресата.
9. По време на поставяне на заготовката да не се държи кракът върху пусковия педал!
10. Пусковото устройство да се пуска с двете ръце едновременно.
11. Забранява се пипане, поправяне и преместване на заготовката след включване на командния механизъм.
12. Забранява се заклинване (блокиране действието) на бутоните за пускане и на педалите.
13. Блокировките да не допускат двойни удари.  Незабавно да се спре пресата при наличие на двойни удари!
14. Пресата да се спира при:
- прекъсване на електрозахранването;
- мазане, почистване и ремонт;
- ако обработваният детайл се е заклинил;
- напускане на работното място.
15. След приключване на работа пресата се спира и се изключва от електрическото захранване, след което се почиства работното място.

Вашият коментар