Инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла

Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и с т. 3.5. на Приложение № 5 към чл. 2, ал. 2 на същата наредба.

1. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

• Техническият ръководител или други определено със заповед лице провежда ежедневен инструктаж.
• Техническият ръководител има право да поиска отстраняване от строителната площадка на работещи и други намиращи се на нея лица, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

2. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите.

Пренасяне и манипулиране със стъкла се извършва само от обучени и инструктирани лица.

3. Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:

а) преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата.

Общи правила

• Преди пренасяне и манипулиране със стъкла да се направи инспекция за повреди на стъклото.
• Уверете се, че пътят на придвижване е ясен и няма препятствия. всяка транспортна пътека е ясна и непрекъсната.
• Уверете се, че мястото, където трябва да бъде поставено стъклото, е подготвено.
• Оценете теглото и формата на стъклото или касата със стъкла, така че при необходимост да се извърши екипно повдигане.
• Избягвайте постоянното повтарящо се повдигане или усукване за дълъг период от време.
• Повдигнете близо до тялото, когато е възможно.
• Уверете се, че всеки от екипа използва необходимите лични предпазни средства.
• Използвайте необходимите механични помощни средства, като ръчни и механични смукатели.