Правила за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете

Настоящите правила са изготвени на основание  на чл. 11 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

I. Изисквания към местата за движение на карите.

1. Работните места се създават така, че да са достъпни без опасност за работещите в обсега на действие на карите, а при аварийни ситуации да позволяват бързо и безопасно напускане.
2. За електрокарите и мотокарите се осигурява височина от пода до най-ниските части на таваните и подвесните транспортни средства (мостови кранове, конвейери и др.), позволяваща безопасно движение на работещите и на наземния транспорт.
3. Когато над коридорите за движение съществуват ниско разположени съоръжения и инсталации, които биха могли да пречат на преминаването на карите, тези препятствия трябва да бъдат ясно означени с установените знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана.