Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за техническите изисквания към продуктите

Линк за изтегляне ще намерите в края на инструкцията

nojichna1

I. Условия за използване на работното оборудване.

Извършвайте щателна проверка на машината преди работа и изпробвайте всички функции преди всяка работна смяна. Незабавно обозначете със знаци и изведете от работа повредена или неизправна машина.
Уверете се, че цялата поддръжка се извършва съгласно изискванията на ръководството за експлоатация.
Уверете се, че всички предупредителни табели са по местата си и са четливи.
Уверете се, че ръководствата за оператора, по безопасност и за отговорностите са пълни, четливи и се намират в контейнера за съхранение, разположен на платформата.